Lege nr. 236/2006

din 09/06/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 14/06/2006

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical
www.unas.ro

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110 din 14 iulie 2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 22 iulie 2005, cu urmatoarele modificari si completari:
   1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul juridic pentru vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, functioneaza unitati medicale infiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobata cu modificari prin Legea nr. 598/2001, a spatiilor organizate ca centre de diagnostic si tratament sau centre medicale cu personalitate juridica, precum si a spatiilor cu destinatie pentru activitati medicale sau activitati conexe actului medical, neutilizate.
    (2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin spatiu medical se intelege spatiul in care se desfasoara efectiv activitate medicala si activitate medicala conexa, precum si cota indiviza corespunzatoare din spatiul comun.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplica si spatiilor medicale ale ministerelor cu retea sanitara proprie, cu acordul ministerelor de resort."
   2. La articolul 2, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Spatiile medicale situate in imobile reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile ulterioare, pot fi vandute dupa definitivarea situatiei juridice a acestora, potrivit legislatiei in vigoare."
   3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Au dreptul de a cumpara spatiile ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta medicii, medicii dentisti, dentistii, biologii, biochimistii, fizicienii, tehnicienii dentari si celelalte persoane fizice cu drept de libera practica ce desfasoara activitati conexe actului medical si care detin in mod legal spatiul respectiv, precum si persoanele juridice/institutiile de invatamant superior medical, care, detinand in mod legal spatiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale sau desfasoara activitati de invatamant superior medical.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1), care doresc cumpararea spatiului in care au organizat cabinetul medical, vor depune o solicitare scrisa de cumparare la sediul vanzatorului, in termen de 45 de zile de la publicarea/afisarea listelor aprobate potrivit art. 4 sau la expirarea termenului prevazut la alin. (4).
    (3) Spatiile medicale care se afla in sediile consiliilor locale si judetene, regiilor si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, scolilor si altor institutii publice pot fi vandute numai cu acordul expres al proprietarului.
    (4) Spatiile medicale concesionate in temeiul Hotararii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, pentru care concesionarii nu si-au exprimat intentia de cumparare in termenul prevazut la alin. (2), vor fi folosite in continuare de acestia pana la expirarea duratei pentru care s-a incheiat contractul."
   4. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:

    "CAPITOLUL II
Reguli privind vanzarea spatiilor medicale"

   5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, consiliile judetene sau consiliile locale, dupa caz, aproba prin hotarare lista spatiilor din proprietatea privata a acestora ori din proprietatea privata a statului si care se afla in administrarea lor, ce urmeaza sa fie vandute potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta. Listele astfel aprobate vor fi afisate in mod obligatoriu la sediul consiliului local/judetean si publicate pe site-ul consiliului judetean.
    (2) Institutiile proprietare ale spatiilor medicale au obligatia de a comunica actualilor utilizatori, prin scrisoare cu confirmare de primire, faptul ca spatiul respectiv face obiectul prezentei ordonante de urgenta."
   6. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, in fiecare comuna, oras, municipiu, sector al municipiului Bucuresti sau judet in care exista spatii ce cad sub incidenta prezentei ordonante de urgenta se constituie o comisie pentru vanzarea spatiilor medicale, denumite in continuare comisie."
   7. La articolul 6 alineatul (2), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) un reprezentant al Colegiului Medicilor din Romania si, dupa caz, un reprezentant al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;".
   8. La articolul 6, alineatele (5)-(7) vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) Membrii comisiei isi desemneaza un presedinte. Secretariatul tehnic al comisiei este asigurat prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti.
    (6) Membrii comisiei nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori la o persoana juridica. Membrii comisiei nu pot solicita cumpararea de spatii medicale si nu pot fi sot/sotie, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpararea spatiilor medicale. In caz de incompatibilitate, in termen de 5 zile comisia se completeaza cu alti membri din randul supleantilor.
    (7) Activitatea desfasurata de membrii comisiei este atributie de serviciu, cu caracter temporar, pana la epuizarea tuturor activitatilor pe care le impune aplicarea prezentei ordonante de urgenta."
   9. La articolul 7 alineatul (1), literele c) si e) se abroga.
   10. La articolul 7, alineatul (3) se abroga.
   11. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Pretul de vanzare al spatiului medical se stabileste diferentiat, pe categorii de localitati, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a IV-a "Reteaua de localitati", cu modificarile ulterioare, prin stabilirea de preturi maximale, dupa cum urmeaza:
    a) pentru localitatile de gradul 0, municipiul Bucuresti, 70 euro/m2;
    b) pentru localitatile de rangul I, 50 euro/m2;
    c) pentru localitatile de rangul II, 40 euro/m2;
    d) pentru localitatile de rangul III, 30 euro/m2;
    e) pentru localitatile de rangul IV, 20 euro/m2;
    f) pentru localitatile de rangul V, 15 euro/m2.
    (2) Preturile stabilite conform prevederilor alin. (1) sunt diminuate de catre comisie cu cate 10%, daca:
    a) cladirea este mai veche de 30 de ani;
    b) spatiul este situat intr-o localitate cu deficit de medici."
   12. La articolul 10 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul in care proprietarul spatiului si terenului aferent nu detine intreaga documentatie necesara vanzarii, termenul prevazut la alin. (1) se prelungeste pana la maximum 60 de zile."
   13. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11. - (1) Pretul de vanzare al spatiilor se va plati de cumparator la incheierea contractului sau, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in rate.
    (2) Spatiile medicale cumparate in conditiile prezentei ordonante de urgenta nu pot fi folosite decat pentru activitati medicale si/sau pentru activitati conexe actului medical.
    (3) Spatiile dobandite in conditiile prezentei ordonante de urgenta nu pot fi instrainate, inchiriate sau folosite de cumparator pentru alte activitati decat in scopul desfasurarii activitatii medicale, activitatii de invatamant superior medical si/sau activitatilor conexe actului medical.
    (4) La cererea noului proprietar, destinatia spatiului medical poate fi schimbata numai cu acordul conform al directiei de sanatate publica, al Colegiului Medicilor din Romania sau al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, dupa caz, al consiliului judetean sau al consiliului local si al casei de asigurari de sanatate (in cazul in care cabinetul se afla in relatie contractuala cu casa judeteana de asigurari de sanatate).
    (5) Spatiul dobandit in conditiile prezentei ordonante de urgenta poate fi instrainat, cu schimbarea destinatiei, numai daca consiliul judetean sau consiliul local, dupa caz, nu a optat in scris pentru a redeveni proprietarul spatiului. In cazul in care consiliul judetean sau consiliul local opteaza pentru redobandirea spatiului, vanzarea se face la pretul initial, actualizat cu indicele mediu al inflatiei, la care se adauga contravaloarea imbunatatirilor aduse spatiului, pentru care exista documente fiscale.
    (6) Contractele incheiate cu incalcarea prevederilor alin. (2), (3) si (5) sunt lovite de nulitate absoluta. Aceasta se constata de instanta competenta, la solicitarea oricarei persoane fizice sau juridice interesate. Actiunea este scutita de taxa de timbru."
   14. La articolul 12, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In acest scop cumparatorul va semna o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu este beneficiarul unui alt contract de cumparare in conditiile prezentei ordonante de urgenta."
   15. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) Vanzarea spatiilor medicale se poate face cu plata in rate catre cumparatorii prevazuti la art. 3 in urmatoarele conditii:
    a) avans de 15% din pretul de vanzare;
    b) rate lunare esalonate pe un termen intre 10 ani si maximum 15 ani, cu posibilitatea cumparatorului de a obtine acordarea unui termen de gratie de un an; cumparatorul poate opta pentru un termen mai mic de plata sau pentru achitarea anticipata.
    (2) In cazul in care cumparatorul nu plateste la scadenta 4 rate succesive, contractul de vanzare-cumparare se considera rezolvit de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara alta formalitate."
   16. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14. - (1) Pretul de vanzare al terenului pentru o suprafata de maximum 250 m2 este de 1 euro/m2, iar pentru restul suprafetei terenul se vinde la pretul pietei.
    (2) Persoanele fizice sau juridice straine care indeplinesc conditiile art. 3 alin. (1) pot cumpara terenurile aferente spatiului medical numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate, in conditiile prevazute de lege."
   17. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15. - Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a spatiului medical, inclusiv publicitatea, sunt suportate de vanzator din bugetul propriu, iar in cazul incheierii contractului de vanzare-cumparare cheltuielile se deduc din incasarile obtinute."
   18. La articolul 17, alineatele (1)-(3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17. - (1) In situatia existentei mai multor furnizori de servicii medicale care detin impreuna un spatiu medical ce urmeaza sa fie vandut, daca unul dintre acestia si-a exprimat intentia de cumparare potrivit art. 3 alin. (2), comisia va solicita in scris de la fiecare codetinator exprimarea intentiei de cumparare sau nu a spatiului, care trebuie sa fie comunicata in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii comunicarii de la comisie.
    (2) In cazul in care nu toti codetinatorii cabinetului medical sau ai spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical doresc cumpararea, insa cel putin unul a solicitat ferm acest lucru, vanzarea se va face exclusiv catre solicitant pentru intregul spatiu detinut in comun.
    (3) In situatia in care doar unul dintre codetinatorii spatiului il cumpara, raporturile dintre cumparator si ceilalti codetinatori se stabilesc potrivit conventiei dintre acestia, conform legislatiei in vigoare."
   19. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19. - Spatiile medicale nevandute in conformitate cu prevederile art. 8, altele decat cele aflate in situatia mentionata la art. 3 alin. (4), se vand prin licitatie publica cu strigare."
   20. Articolul 22 se abroga.
   21. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24. - In localitatile in care exista un singur spatiu medical cu destinatia medicina de familie, acesta isi va mentine destinatia in cazul instrainarii."
   22. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25. - (1) Instrainarea spatiilor si a terenurilor dobandite in conditiile prezentei ordonante de urgenta prin vanzare se poate face prin exercitarea dreptului de preemptiune.
    (2) Dreptul de preemptiune la instrainare a imobilelor prevazute la alin. (1) revine coproprietarilor, daca este cazul, si apoi proprietarilor vecini si se exercita prin Colegiul Medicilor din Romania sau prin Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, dupa caz.
    (3) Proprietarul spatiului si terenului care urmeaza sa fie vandute este obligat sa incunostinteze Colegiul Medicilor din Romania sau Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, dupa caz, iar acesta va comunica in scris persoanelor prevazute la alin. (2) despre intentie, in termen de 15 zile de la data cand a fost incunostintat.
    (4) Titularii dreptului de preemptiune sunt obligati sa se pronunte asupra exercitarii acestuia in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii.
    (5) Dupa indeplinirea acestui termen, dreptul de preemptiune pentru coproprietari sau proprietarii vecini se considera stins."
   23. Articolul 26 se abroga.
   Art. II. - Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 iulie 2006, data la care inceteaza dispozitiile art. II din Legea nr. 104/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 167/2005 pentru suspendarea aplicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 387 din 5 mai 2006.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
   

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VACAROIU

    Bucuresti, 9 iunie 2006.
    Nr. 236.

 

Guvernul Romaniei

 
Ordonanta de urgenta nr. 110/2005

din 14/07/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 22/07/2005

privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical


 

    Urgenta adoptarii prezentului act normativ rezulta din necesitatea finalizarii procesului de reforma a asistentei medicale ambulatorii, conditie esentiala in alocarea eficienta a resurselor si reducerea costurilor asistentei medicale acordate in spitale si diminuarea deficitului bugetar al sistemului sanitar, situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata.
    Intrucat privatizarea asistentei medicale ambulatorii are drept componenta intrinseca detinerea in proprietate a spatiilor in care se desfasoara aceasta activitate, avand in vedere ca nu a fost creat cadrul legal in acest sens,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

   Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul juridic pentru vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, functioneaza unitati medicale infiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu completarile ulterioare, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobata cu modificari prin Legea nr. 598/2001.
   (2) Vanzarea spatiilor avand destinatia prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta se realizeaza prin negociere directa sau, dupa caz, prin licitatie publica cu strigare, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
   (3) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin spatii medicale se intelege spatiile in care se desfasoara efectiv activitate medicala si cota indiviza corespunzatoare din spatiul comun.
   (4) Prevederile alin. (1) nu se aplica spatiilor medicale ale ministerelor cu retea sanitara proprie.
   Art. 2. - (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si spatiilor medicale situate in imobilele aflate in zona de protectie a unui monument istoric. Vanzarea acestor spatii se poate face numai cu avizul conform al Ministerului Culturii si Cultelor, respectiv al Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
   (2) Pana la adoptarea unei legi speciale privind regimul juridic al imobilelor care au apartinut cultelor religioase sau comunitatilor minoritatilor nationale, preluate de stat sau de alte persoane juridice, este interzisa instrainarea spatiilor medicale situate in imobilele in cauza ori schimbarea destinatiei acestora.
   (3) Spatiile medicale situate in imobile reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, pot fi vandute dupa definitivarea situatiei juridice a acestora, potrivit legislatiei in vigoare.
   Art. 3. - (1) Au dreptul de a cumpara spatiile ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta medicii, medicii dentisti, biologii, biochimistii, fizicienii, tehnicienii dentari si celelalte persoane fizice cu drept de libera practica care desfasoara activitati conexe actului medical, persoanele care desfasoara activitati conexe actului medical si care detin in mod legal spatiul respectiv, precum si persoanele juridice care, detinand in mod legal spatiul, au ca unic obiect de activitate furnizarea serviciilor medicale.
   (2) Persoanele prevazute la alin. (1), care doresc cumpararea spatiului in care au organizat cabinetul medical, vor depune o solicitare scrisa de cumparare la sediul vanzatorului, in termen de 45 de zile de la publicarea/afisarea listelor aprobate potrivit art. 4.
   (3) Spatiile medicale concesionate in temeiul Hotararii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, pentru care concesionarii nu si-au exprimat intentia de cumparare in termenul prevazut la alin. (2), vor fi folosite in continuare de acestia pana la expirarea duratei pentru care s-a incheiat contractul de concesiune.

   CAPITOLUL II
  Reguli privind vanzarea spatiilor medicale prin negociere directa

   Art. 4. - In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, consiliile judetene sau consiliile locale, dupa caz, aproba prin hotarare lista spatiilor din proprietatea privata a acestora ori din proprietatea privata a statului si care se afla in administrarea lor, care urmeaza sa fie vandute potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta. Listele astfel aprobate vor fi afisate la sediul consiliului local/judetean si publicate pe site-ul institutiei, dupa caz.
   Art. 5. - (1) Prefectii vor veghea ca hotararea prevazuta la art. 4 sa cuprinda toate spatiile medicale care cad sub incidenta prezentei ordonante de urgenta. In acest scop hotararile consiliilor locale si ale consiliilor judetene vor fi comunicate prefectilor in termen de cel mult 10 zile de la adoptare si vor fi afisate la sediul primariei, respectiv al consiliului judetean. Prefectul va cere completarea sau modificarea listei, daca este cazul, iar in situatia in care se refuza solicitarea prefectului, acesta se va putea adresa instantei de contencios administrativ.
   (2) In cazul municipiului Bucuresti, lista spatiilor supuse vanzarii se aproba pe sectoare de catre consiliile locale ale sectoarelor, respectiv de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru spatiile aflate in proprietatea ori administrarea acestuia. Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
   Art. 6. - (1) In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in fiecare comuna, oras, municipiu, sector al municipiului Bucuresti sau judet in care exista spatii ce cad sub incidenta prezentei ordonante de urgenta se constituie o comisie pentru vanzarea spatiilor medicale, denumita in continuare comisie.
   (2) Comisia se constituie prin dispozitie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, si va fi formata din urmatorii membri:
   a) 2 reprezentanti ai consiliului local sau, dupa caz, ai consiliului judetean in a carui proprietate, respectiv administrare, se afla spatiul medical;
   b) un reprezentant al directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti;
   c) un reprezentant al organizatiilor profesionale corespunzatoare;
   d) un reprezentant al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, desemnat de directorul general.
   (3) In cazul imposibilitatii membrilor titulari de a participa la lucrarile comisiei, acestia vor fi inlocuiti de membrii supleanti stabiliti prin decizie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean.
   (4) In termen de 15 zile de la data primirii solicitarii din partea consiliilor locale, respectiv a consiliilor judetene, institutiile prevazute la alin. (2) au obligatia de a-si desemna reprezentantii si/sau, dupa caz, inlocuitorii acestora.
   (5) Membrii comisiei isi desemneaza un presedinte. Secretariatul comisiei este asigurat prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti.
   (6) Membrii comisiei nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori la o persoana juridica, respectiv nu pot fi sot/sotie, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpararea spatiului medical. In caz de incompatibilitate, in termen de 5 zile comisia se completeaza cu alti membri din randul supleantilor.
   (7) Pentru activitatea depusa in cadrul comisiei membrii acesteia au dreptul la o indemnizatie ale carei cuantum si conditii de acordare se stabilesc prin hotarare a consiliului local sau judetean, cu avizul directiei generale a finantelor publice judetene ori a municipiului Bucuresti, si se achita din fondurile realizate din vanzarea spatiilor medicale.
   Art. 7. - (1) Comisia are urmatoarele atributii:
   a) desemneaza la prima sedinta presedintele, vicepresedintele si secretarul comisiei;
   b) tine evidenta spatiilor care cad sub incidenta prezentei ordonante de urgenta;
   c) aproba pretul minim de vanzare al spatiilor medicale, care nu poate fi mai mic decat pretul stabilit in baza raportului de evaluare;
   d) aproba vanzarea spatiilor medicale in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
   e) in cazul vanzarii prin negociere directa, negociaza pretul de vanzare cu cumparatorul, pornind de la pretul din raportul de evaluare;
   f) organizeaza licitatia publica cu strigare, daca este cazul.
   (2) Hotararile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.
   (3) Raportul de evaluare se intocmeste de catre un evaluator care va fi selectat de comisie prin licitatie publica.
   Art. 8. - Pretul de vanzare al spatiului medical se stabileste prin negociere directa intre cumparator si comisie, pornindu-se de la pretul de vanzare din raportul de evaluare, raport care va evidentia si valoarea investitiilor efectuate de catre solicitant pe baza de acte justificative. Valoarea investitiilor efectuate se poate deduce numai daca acestea au fost realizate cu acordul proprietarului, al detinatorului dreptului de administrare sau in baza contractului de concesiune, dupa caz, valoare ce nu poate depasi jumatate din pretul stabilit in raportul de evaluare.
   Art. 9. - (1) La finalizarea procedurii de vanzare a fiecarui spatiu, comisia incheie un proces-verbal cuprinzand datele cu privire la desfasurarea procedurii de vanzare si pretul obtinut pentru spatiul vandut.
   (2) Procesul-verbal se depune la sediul vanzatorului, prin grija secretarului comisiei.
   (3) Refuzul de a incheia procesul-verbal sau incheierea acestuia prin nerespectarea dispozitiilor legale poate fi contestata la sectia de contencios administrativ a tribunalului de catre partea interesata.
   Art. 10. - Contractul de vanzare-cumparare a spatiului medical se incheie in termen de maximum 15 zile de la data incheierii procedurii de solutionare a contestatiilor, potrivit prezentei ordonante de urgenta, si se semneaza, din partea vanzatorului, de presedintele consiliului judetean ori de primar, dupa caz.
   Art. 11. - (1) Pretul de vanzare al spatiilor se va plati de cumparator la incheierea contractului sau, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in rate.
   (2) Spatiile dobandite in conditiile prezentei ordonante de urgenta nu pot fi instrainate, inchiriate sau folosite de cumparator pentru alte activitati decat in scopul desfasurarii activitatii medicale si activitatilor conexe actului medical.
   (3) Anual, o comisie formata din 2 reprezentanti ai vanzatorului si un reprezentant al colegiului medicilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva verifica indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2).
   Art. 12. - (1) In cazul in care un cumparator, persoana fizica sau juridica, se afla in situatia de a cumpara, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, doua sau mai multe spatii medicale situate in aceeasi comuna, oras sau municipiu ori in unitati administrativ-teritoriale diferite, comisia poate aproba vanzarea doar pentru unul dintre spatii, la alegerea cumparatorului.
   (2) In acest scop cumparatorul va semna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu a mai depus o alta cerere de cumparare.
   Art. 13. - (1) Vanzarea spatiilor medicale se poate face cu plata in rate catre cumparatorii prevazuti la art. 3 in urmatoarele conditii:
   a) avans de 25% din pretul de vanzare;
   b) rate lunare esalonate pe un termen de pana la 5 ani, cu posibilitatea cumparatorului de a obtine acordarea unui termen de gratie de pana la un an;
   c) perceperea unei dobanzi anuale de 10%.
   (2) Pentru vanzarea in rate, comisia va solicita cumparatorului constituirea unei ipoteci pe spatiul si terenul care fac obiectul vanzarii, in conditiile legii.
   (3) In cazul in care cumparatorul nu plateste la scadenta doua rate succesive, contractul de vanzare-cumparare se considera rezolvit de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara alta formalitate.
   Art. 14. - (1) Terenul aferent spatiului medical se vinde o data cu acesta, daca este clarificata situatia sa juridica si daca sunt indeplinite conditiile legale. Pretul de vanzare al terenului aferent se determina potrivit art. 8.
   (2) Terenul a carui situatie juridica se clarifica dupa data vanzarii spatiului medical, cu exceptia celor care sunt proprietate publica a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale, va fi vandut cumparatorului spatiului, la cererea acestuia, prin negociere directa, la pretul stabilit conform art. 8.
   (3) Persoanele fizice sau juridice straine care indeplinesc conditiile art. 3 alin. (1) pot cumpara terenurile aferente spatiului medical numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate, in conditiile prevazute de lege.
   Art. 15. - Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a spatiului medical, inclusiv publicitatea si intocmirea raportului de evaluare, sunt suportate de vanzator din bugetul propriu, iar in cazul incheierii contractului de vanzare-cumparare, cheltuielile se deduc din incasarile obtinute.
   Art. 16. - Sumele obtinute din vanzarea spatiilor medicale in conditiile prezentei ordonante de urgenta se fac venit la bugetul de stat in cota de 10%, diferenta fiind virata la bugetele locale respective, intr-un cont special, si utilizata pentru realizarea unor proiecte de interes public, aprobate de consiliile judetene sau de consiliile locale vanzatoare.
   Art. 17. - (1) In situatia existentei mai multor furnizori de servicii medicale care detin impreuna un spatiu medical ce urmeaza sa fie vandut, daca unul dintre acestia si-a exprimat intentia de cumparare potrivit art. 3 alin. (2), comisia va solicita in scris de la fiecare codetinator exprimarea intentiei de cumparare sau nu a spatiului, care trebuie sa fie comunicata in termen de 5 zile lucratoare.
   (2) In cazul in care nu toti codetinatorii spatiului medical doresc cumpararea, insa cel putin unul a solicitat ferm cumpararea, vanzarea se va face exclusiv catre solicitant pentru intreg spatiul detinut in comun.
   (3) In situatia in care doar unul dintre codetinatorii spatiului il cumpara, raporturile dintre cumparator si ceilalti codetinatori se stabilesc potrivit conventiei dintre acestia.
   (4) In situatia in care mai multi codetinatori solicita cumpararea spatiului medical, respectivul spatiu se va vinde acestora.
   Art. 18. - Comisia comunica solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, in termen de 30 de zile de la data primirii cererii.

   CAPITOLUL III
  Vanzarea spatiilor medicale prin licitatie publica cu strigare

   Art. 19. - Spatiile nevandute prin negociere directa se vand prin licitatie publica cu strigare persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1).
   Art. 20. - (1) Comisia va face public anuntul de vanzare a spatiilor prevazute in lista aprobata potrivit art. 4, in termen de 15 zile de la aprobarea acesteia.
   (2) Anuntul de vanzare va cuprinde:
   a) denumirea si sediul vanzatorului, precum si datele de identificare a spatiului supus vanzarii;
   b) locul, data si ora inceperii licitatiei;
   c) numele, prenumele si numarul de telefon ale persoanei desemnate sa dea relatii suplimentare;
   d) documentele necesare pentru participarea la licitatie;
   e) garantia de participare la licitatie, constituita potrivit legii; garantia de participare la licitatie nu poate fi mai mica decat suma cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a spatiului medical, inclusiv publicitatea si intocmirea raportului de evaluare;
   f) taxa de participare la licitatie.
   (3) Sunt considerate documente necesare pentru participarea la licitatie:
   A. pentru persoane juridice:
   a) copii de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante si de pe certificatul de inregistrare fiscala;
   b) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca comerciala romana;
   c) dovada privind achitarea obligatiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent;
   d) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care sa rezulte ca aceasta nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;
   B. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:
   a) copie de pe actul de identitate;
   b) copie de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz;
   c) copie de pe certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent.
   (4) Anuntul de vanzare se publica in unul sau mai multe cotidiene locale si nationale de larga circulatie si se afiseaza la sediul vanzatorului, cu cel mult 30 de zile, dar nu mai putin de 15 zile inainte de data tinerii licitatiei.
   Art. 21. - (1) Licitatia are loc la data stabilita in anuntul de vanzare si este valabila daca s-au prezentat cel putin 3 ofertanti.
   (2) Pretul minim de pornire este cel stabilit de comisia de evaluare.
   (3) In cazul in care nu se ofera pretul minim de vanzare, licitatia va fi reluata dupa publicarea unui nou anunt de vanzare, in termen de 5 zile de la desfasurarea primei licitatii, dar nu mai putin de 7 zile inainte de data tinerii celei de-a doua licitatii.
   (4) A doua licitatie este valabila daca s-au prezentat cel putin 2 ofertanti. Daca acestia ofera un pret care nu este mai mic de 50% din pretul minim de vanzare, comisia poate solicita participantilor formularea de oferte de cumparare cu pretul in rate.
   (5) Pretul de vanzare nu poate scadea sub 50% din pretul minim de vanzare nici in cazul vanzarii in rate.

   CAPITOLUL IV
  Dispozitii tranzitorii si finale

   Art. 22. - (1) In cazul spatiilor medicale trecute in proprietatea statului in conditiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, procedurile de vanzare sunt suspendate de drept pana la data incheierii procedurilor de restituire, prevazute de aceeasi lege.
   (2) Contractele de vanzare-cumparare incheiate cu incalcarea prevederilor alin. (1) sunt nule.
   Art. 23. - Presedintii consiliilor judetene si primarii vor comunica lunar Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Sanatatii, prin intermediul prefectului, stadiul procesului de vanzare a spatiilor medicale, proprietate privata a statului, aflate in administrarea lor.
   Art. 24. - Spatiile medicale cumparate in conditiile prezentei ordonante de urgenta nu pot fi folosite decat pentru activitati medicale si/sau pentru activitati conexe actului medical.
   Art. 25. - (1) La instrainarea prin vanzare a spatiilor si a terenurilor dobandite in conditiile prezentei ordonante de urgenta poate fi exercitat dreptul de preemptiune.
   (2) Dreptul de preemptiune la instrainare a imobilelor prevazute la alin. (1) revine coproprietarilor, daca este cazul, si apoi proprietarilor vecini.
   (3) Titularii dreptului de preemptiune sunt obligati sa se pronunte asupra exercitarii acestuia in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii.
   (4) Dupa implinirea acestui termen, dreptul de preemptiune pentru coproprietari sau proprietarii vecini se considera stins.
   Art. 26. - Actul de instrainare incheiat cu incalcarea dreptului de preemptiune prevazut la art. 25 este nul.
   Art. 27. - (1) Spatiile medicale si terenurile aferente in care functioneaza unitati medicale infiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 598/2001, care apartin domeniului public al statului, trec in domeniul privat al statului si in administrarea consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale, dupa caz, prin hotarare a Guvernului.
   (2) Inventarierea spatiilor prevazute la alin. (1) se face conform prevederilor legale in vigoare.
   Art. 28. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta orice dispozitie contrara se abroga.
   Art. 29. - Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala.
   Art. 30. - Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
   

Contrasemneaza:
---------------
Ministrul sanatatii,
Mircea Cinteza
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finantelor publice,
Ionel Popescu

    Bucuresti, 14 iulie 2005.
    Nr. 110.