Legea privind exercitarea profesiei de medic dentist
www.unas.ro

 

Parlamentul Romaniei

Lege nr. 308/2004

din 28/06/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 30/06/2004

privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Exercitarea profesiei de medic dentist

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Art. 1. - Prevederile prezentei legi se aplica activitatilor de medic dentist exercitate in Romania in regim salarial si/sau independent.
Art. 2. - Profesia de medic dentist se exercita, pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in medicina dentara, dupa cum urmeaza:
a) cetateni ai statului roman;
b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
c) sotul si descendentii de gradul I aflati in intretinerea unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), care desfasoara legal activitati salariate sau nesalariate pe teritoriul Romaniei, indiferent de cetatenia lor;
d) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat conform normelor Uniunii Europene de catre unul din statele prevazute la lit. b).
Art. 3. - (1) In sensul prezentei legi, expresiile folosite au urmatoarea semnificatie:
a) medici dentisti, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene - persoanele prevazute la art. 2 lit. b) si, prin asimilare, medicii dentisti aflati in situatiile prevazute la art. 2 lit. c) si d);
b) stat membru de origine sau de provenienta - un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene;
c) stat membru gazda - un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene.
(2) Prin titlu oficial de calificare in medicina dentara se intelege:
a) diploma de medic stomatolog sau diploma de medic dentist, eliberata de catre o institutie de invatamant superior din domeniul medicinii dentare, acreditata din Romania;
b) certificatul de specialist in una din specialitatile medico-dentare prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, eliberat de Ministerul Sanatatii;
c) certificatul de medic specialist stomatologie generala, eliberat de Ministerul Sanatatii;
d) certificatul de medic primar in una din specialitatile medico-dentare prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, eliberat de Ministerul Sanatatii;
e) certificatul de medic primar stomatologie generala, eliberat de Ministerul Sanatatii;
f) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina dentara, eliberate conform normelor Uniunii Europene de catre statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau de catre Confederatia Elvetiana;
g) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina dentara dobandite intr-un stat tert si recunoscute de unul dintre statele membre enumerate la lit. f) ori echivalate de Romania.
Art. 4. - (1) Titlurile oficiale de calificare in medicina dentara obtinute in afara Romaniei, a statelor membre ale Uniunii Europene, a statelor apartinand Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene se echivaleaza potrivit legii.
(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac titlurile oficiale de calificare in medicina dentara care au fost recunoscute de unul din aceste state.
Art. 5. - (1) Profesia de medic dentist are ca scop asigurarea sanatatii publice si a individului prin activitati de preventie, diagnostic si tratament ale maladiilor si anomaliilor oro-dento-maxilare si ale tesuturilor adiacente, desfasurate cu respectarea prevederilor Codului deontologic al medicului dentist din Romania.
(2) Natura acestor activitati incadreaza profesia de medic dentist in randul profesiilor din sectorul sanitar cu risc crescut de biocontaminare, beneficiind de toate facilitatile acordate de legislatia in vigoare.
Art. 6. - (1) In exercitarea profesiei, medicul dentist trebuie sa dovedeasca disponibilitate, corectitudine, devotament si respect fata de fiinta umana. Independenta profesionala confera medicului dentist dreptul de initiativa si decizie in exercitarea actului medico-dentar si deplina raspundere a acestuia.
(2) Medicul dentist nu este functionar public in timpul exercitarii profesiei, prin natura umanitara si liberala a acesteia.
Art. 7. - (1) Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariata si/sau independenta, se exercita numai de catre medicii dentisti membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) In vederea accesului la una din activitatile de medic dentist si exercitiului acesteia, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul din aceste state, sunt exceptati, in caz de prestare temporara de servicii, de la obligativitatea inscrierii in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.
Art. 8. - (1) La primirea ca membru in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, medicul dentist va depune urmatorul juramant:
"O data admis printre membrii profesiei de medic dentist:
Ma angajez solemn sa-mi consacru viata in slujba umanitatii;
Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate;
Voi exercita profesia cu constiinta si demnitate;
Sanatatea pacientilor va fi pentru mine obligatie sacra;
Voi pastra secretele incredintate de pacienti chiar si dupa decesul acestora;
Voi mentine prin toate mijloacele onoarea si nobila traditie a profesiei de medic dentist. Colegii mei vor fi fratii mei;
Nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasa, religie, partid sau stare sociala;
Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la inceputurile sale chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele profesionale contrar legilor umanitatii.
Fac acest juramant in mod solemn, liber, pe onoare!"
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si:
a) medicilor dentisti cetateni romani stabiliti in strainatate;
b) medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in Romania si care doresc sa profeseze;
c) medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul din aceste state si care solicita intrarea in profesie in Romania.
(3) Medicii dentisti prevazuti la alin. (2) lit. b) si c) pot depune juramantul in limba romana sau in una din limbile de circulatie din Uniunea Europeana.
Art. 9. - (1) Profesia de medic dentist se exercita pe teritoriul Romaniei de persoanele prevazute la art. 2 care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) detin un titlu oficial de calificare in medicina dentara;
b) nu se gasesc in vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de prezenta lege;
c) sunt membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sau sunt inregistrati la Colegiul Medicilor Dentisti din Romania;
d) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic dentist.
(2) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul Romaniei, exercita profesia de medic dentist cu aceleasi drepturi si obligatii ca si medicii dentisti cetateni romani membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
Art. 10. - (1) Profesia de medic dentist se exercita in Romania cu titlul profesional corespunzator calificarii profesionale insusite, dupa cum urmeaza:
a) medic dentist pentru posesorii diplomei de medic stomatolog cu minimum 3 ani experienta profesionala, pentru posesorii diplomei de medic dentist, pentru posesorii certificatului de medic specialist stomatologie generala si, respectiv, ai certificatului de medic primar stomatologie generala;
b) medic dentist specialist in una din specialitatile medico-dentare prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;
c) medic dentist primar in una din specialitatile medico-dentare prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.
(2) Pana la insusirea experientei profesionale de minimum 3 ani, posesorii diplomei de medic stomatolog care la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu se afla in pregatire de rezidentiat, exercita activitatile profesionale in calitate de medici stomatologi.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica si cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care detin un titlu oficial de calificare in medicina dentara si care exercita profesia in Romania.
(4) Medicii dentisti care au obtinut certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pot desfasura activitati de medicina dentara conform pregatirii profesionale in sistemul national de asigurari sociale de sanatate sau/si in sectorul privat, fie ca angajati, fie ca titulari sau asociati ai cabinetelor de practica medico-dentara independenta sau de colaborare cu furnizori de servicii medico-dentare.
Art. 11. - Controlul si supravegherea exercitarii profesiei de medic dentist se realizeaza de catre Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, denumite in continuare autoritati competente romane.
Art. 12. - (1) In cazul in care un medic dentist isi intrerupe activitatea profesionala sau se afla intr-o situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania va reatesta competenta profesionala a acestuia in vederea reluarii activitatii medico-dentare.
(2) Procedura privind modalitatile si conditiile de verificare si atestare a nivelului profesional se stabileste de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica si medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti pe teritoriul Romaniei.
Art. 13. - (1) Practicarea profesiei de medic dentist de catre o persoana care nu are aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.
(2) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, prin presedintele colegiului teritorial sau al Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, este in drept sa exercite actiunea civila sau sa sesizeze, dupa caz, organele judiciare si autoritatile competente pentru urmarirea si trimiterea in judecata a persoanelor care isi atribuie sau care intrebuinteaza fara drept titlul sau calitatea de medic dentist sau care practica in mod ilegal medicina dentara.
(3) Actiunea penala impotriva unui membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania cu privire la fapte ce au legatura cu exercitarea profesiei de medic dentist se pune in miscare cu instiintarea prealabila a colegiului teritorial al carui membru este medicul dentist respectiv.

SECTIUNEA a 2-a
Nedemnitati si incompatibilitati

Art. 14. - Este nedemn de a exercita profesia de medic dentist:
a) medicul dentist care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de medic dentist si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
b) medicul dentist caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.
Art. 15. - (1) Exercitarea profesiei de medic dentist este incompatibila cu:
a) calitatea de angajat ori colaborator al unitatilor de productie ori distributie de produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnica dentara;
b) calitatea de comerciant;
c) orice ocupatie de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de medic dentist sau bunelor moravuri;
d) starea de sanatate fizica sau psihica necorespunzatoare pentru exercitarea acestei profesii, atestata ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
e) folosirea cu buna stiinta a cunostintelor medico-dentare in defavoarea sanatatii pacientului sau in scop criminal.
(2) La solicitarea medicului dentist in cauza sau la sesizarea oricarei persoane sau autoritati/institutii interesate, presedintele colegiului din care face parte medicul dentist respectiv poate constitui o comisie, special instituita pentru fiecare caz in parte si alcatuita din 3 medici dentisti primari, pentru a confirma sau infirma situatia de incompatibilitate prevazuta la alin. (1) lit. a), b) sau e). In cazurile prevazute la alin. (1) lit. c) acesta poate solicita organelor in drept confirmarea sau infirmarea starii de incompatibilitate.
(3) Pe timpul starii de incompatibilitate se suspenda de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si dreptul de exercitare a profesiei.
(4) In termen de 10 zile de la aparitia situatiei de incompatibilitate, medicul dentist este obligat sa anunte colegiul al carui membru este.

SECTIUNEA a 3-a
Autorizarea exercitarii profesiei de medic dentist

Art. 16. - (1) Exercitarea profesiei de medic dentist se face, dupa obtinerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, pe baza autorizatiei de libera practica acordate de Ministerul Sanatatii, pana la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, dupa care aceasta competenta trece in responsabilitatea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) Autorizatia de libera practica are valabilitate pe toata durata de exercitare a profesiei in cazul in care nu intervin situatiile prevazute la art. 12 si 13 sau nu se produc abateri sanctionate de lege prin suspendarea sau retragerea dreptului de libera practica.
(3) Certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se obtine pe baza urmatoarelor acte:
a) titlurile oficiale de calificare in medicina dentara prevazute de lege;
b) certificatul de cazier judiciar;
c) certificatul de sanatate;
d) declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 si 15.
(4) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania va comunica, din oficiu, in termen de 5 zile, Ministerului Sanatatii o copie a certificatului eliberat.
(5) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in Romania exercita profesia pe baza documentelor emise de autoritatile competente romane conform art. 20 si in conditiile prevazute la art. 34.
(6) In caz de prestare temporara de servicii pe teritoriul Romaniei, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul din aceste state, sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii autorizatiei de libera practica a profesiei de medic dentist si a certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. Accesul la activitatile de medic dentist pe durata prestarii serviciilor se face conform prevederilor art. 23.
Art. 17. - (1) Medicii dentisti au dreptul la pensie pentru munca depusa si limita de varsta la implinirea varstei de 60 de ani femeile si 65 de ani barbatii, cu exceptia doctorilor in medicina, care pot ramane in activitate pana la varsta de 65 de ani femeile si 70 de ani barbatii. Mentinerea in activitate peste aceste varste in unitatile sanitare publice se face cu avizul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si cu aprobarea Ministerului Sanatatii.
(2) Academicienii, profesorii, conferentiarii universitari si cercetatorii stiintifici gradul I si II, cu pregatire de baza de medic dentist, pot continua, la cerere, activitatea pana la varsta de 65 de ani femeile si 70 de ani barbatii. Mentinerea in activitate in unitatile sanitare publice dupa implinirea acestor varste se face cu avizul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si cu aprobarea Ministerului Sanatatii.
(3) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) beneficiaza, la cerere, de pensie anticipata si, respectiv, de pensie anticipata partiala, in conditiile prevazute de legislatia asigurarilor sociale de stat.
(4) Exercitarea profesiei de medic dentist in unitatile sanitare din sectorul privat peste limitele de varsta prevazute la alin. (1) si (2) se face cu reinnoirea anuala a avizului Colegiului Medicilor Dentisti si a certificatului de sanatate.
(5) Medicii dentisti din reteaua sanitara publica care au implinit varsta de pensionare - 60 de ani femeile si 65 de ani barbatii - nu pot detine functia de director general, director general adjunct si director in cadrul Ministerului Sanatatii si al ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, al directiilor de sanatate publica teritoriale, in cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate si nici functia de director general si director general adjunct de spital, cu exceptia celor de la spitalele clinice si institutele de cercetare.
(6) Medicii dentisti detinuti sau internati din motive politice, aflati in situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi mentinuti, la cerere, in activitatea profesionala, pana la implinirea varstei de 65 de ani femeile si 70 de ani barbatii. Aceste prevederi se aplica si medicilor dentisti care, din motive politice, au fost obligati sa isi intrerupa studiile o anumita perioada, obtinandu-si licenta cu intarziere, ori celor care au fost impiedicati sa isi reia activitatea profesionala. Mentinerea in activitate pana la aceste varste, precum si exercitarea ulterioara a profesiei se fac cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (1) si, respectiv, alin. (4).

CAPITOLUL II


Dispozitii privind exercitarea profesiei de medic dentist in Romania
de catre medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii
Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European
sau ai Confederatiei Elvetiene

SECTIUNEA 1
Dispozitii privind facilitarea dreptului de stabilire

Art. 18. - In vederea primului acces la una din activitatile profesionale, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta autoritatilor competente romane certificatul cazierului judiciar emis de statul membru de origine sau de provenienta sau, in lipsa acestuia, un document echivalent emis de acel stat.
Art. 19. - (1) Pentru accesul la una din activitatile medico-dentare sau pentru exercitiul acesteia, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta autoritatilor competente romane certificatul de sanatate fizica si psihica, eliberat de statul membru de origine sau de provenienta.
(2) In situatia in care pentru accesul si exercitiul activitatii prevazute la alin. (1) statul membru de origine sau de provenienta nu impune o astfel de cerinta si, in consecinta, nu emite cetatenilor sai un astfel de document, autoritatile competente romane accepta din partea acestuia un atestat echivalent certificatului de sanatate.
Art. 20. - (1) Solicitarile medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu privire la accesul in Romania la una din activitatile prevazute la art. 5 se solutioneaza de catre Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, in termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de catre cel interesat.
(2) Dosarul prevazut la alin. (1) cuprinde urmatoarele documente:
a) documentul de identitate;
b) diploma de medic stomatolog obtinuta in Romania, diploma de medic dentist obtinuta sau, dupa caz, recunoscuta intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat apartinand Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, respectiv atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei si Cercetarii in cazul diplomelor obtinute intr-un stat tert si care nu au fost recunoscute de unul din statele membre enumerate;
c) in cazul medicilor dentisti specialisti, si diploma, certificatul sau titlul care atesta specializarea in una din specialitatile de medicina dentara prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala sau de normele Uniunii Europene, dupa caz;
d) certificatul de sanatate sau atestatul echivalent al acestuia emis de statul membru de origine sau de provenienta;
e) certificatul de cazier judiciar emis de statul membru de origine sau de provenienta sau, in lipsa acestuia, un act echivalent emis de acel stat, in cazul in care intrarea in profesie se face in Romania.
(3) Deciziile autoritatilor competente romane in aceste cazuri pot fi atacate la instanta de contencios administrativ.
(4) In situatiile prevazute la art. 21, cererea de reexaminare suspenda termenul legal de solutionare. Autoritatile competente romane vor continua procedura prevazuta la alin. (1) dupa primirea raspunsului din partea statului membru consultat sau dupa expirarea termenului de 3 luni prevazut de normele Uniunii Europene pentru formularea raspunsului de catre statele membre consultate in aceste situatii.
Art. 21. - (1) Atunci cand autoritatile competente romane au cunostinta de fapte grave si precise care pot avea repercusiuni asupra inceperii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de medic dentist in Romania, comise de medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, anterior stabilirii in Romania si in afara teritoriului sau, acestea informeaza statul membru de origine sau de provenienta al celor in cauza.
(2) Autoritatile competente romane comunica statului membru gazda informatiile solicitate cu privire la sanctiunile disciplinare de natura profesionala sau administrativa, precum si cu privire la sanctiunile penale interesand exercitiul profesiei de medic dentist, aplicate medicilor dentisti pe durata exercitarii profesiei in Romania.
(3) Autoritatile competente romane analizeaza informatiile transmise de statul membru gazda, cu privire la faptele grave si precise comise de medicii dentisti cetateni romani sau care provin din Romania, anterior stabilirii in statul membru gazda si in afara teritoriului sau, fapte care pot avea repercusiuni asupra inceperii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de medic dentist in acel stat. Autoritatile competente romane decid asupra naturii si amplorii investigatiilor pe care le intreprind in situatiile pentru care au fost sesizate si comunica statului membru gazda, in termen de 3 luni de la primirea solicitarii acestuia, consecintele care rezulta cu privire la atestatele si documentele pe care le-au emis in cazurile respective.
(4) Autoritatile competente romane asigura confidentialitatea informatiilor transmise.
Art. 22. - Documentele prevazute la art. 18, 19 si 21 sunt valabile 3 luni de la data emiterii.

SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii cu privire la libera prestare a serviciilor medico-dentare

Art. 23. - (1) Medicii dentisti, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul din aceste state, sunt exceptati de la obligatia inscrierii in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, precum si de la plata cotizatiei de membru, atunci cand solicita accesul la una din activitatile de medic dentist in vederea prestarii temporare de servicii medico-dentare in Romania.
(2) Acestia sunt inregistrati automat la Colegiul Medicilor Dentisti din Romania pe durata prestarii serviciilor respective, in vederea aplicarii prevederilor art. 27.
(3) Exercitiul activitatilor de medic dentist, in aceste situatii, se face in concordanta cu celelalte drepturi si obligatii prevazute de lege pentru medicii dentisti cetateni romani.
(4) Atunci cand pe durata prestarii temporare de servicii medico-dentare in Romania persoanele prevazute la alin. (1) incalca dispozitiile profesionale cu caracter disciplinar sau administrativ prevazute de lege, autoritatile competente romane informeaza statul membru in care cei in cauza sunt stabiliti.
Art. 24. - (1) Prestarea temporara de servicii medico-dentare in Romania de catre medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul din aceste state se face pe baza urmatoarelor documente:
a) declaratia prealabila adresata autoritatilor competente romane de catre solicitant, in care se precizeaza durata de prestare, natura si locul de desfasurare a acestor activitati. In cazurile de urgenta, declaratia poate fi facuta in termen de maximum 7 zile de la incetarea prestarii acestor activitati;
b) dovada prin care autoritatile competente ale statului membru de origine sau provenienta atesta ca solicitantul exercita legal activitatile respective pe teritoriul acelui stat;
c) dovada prin care autoritatile competente ale statului membru de origine sau provenienta atesta ca solicitantul este posesor al diplomelor, certificatelor sau altor titluri de medic dentist prevazute de normele Uniunii Europene pentru prestarea activitatilor in cauza.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) sunt valabile 12 luni de la data emiterii.
Art. 25. - (1) In caz de prestare temporara a serviciilor care antreneaza deplasarea prestatorului in Romania, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul din aceste state sunt exceptati de la procedura de acreditare prevazuta de legislatia asigurarilor sociale de sanatate.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia de a informa in prealabil Casa Nationala de Asigurari de Sanatate asupra serviciilor pe care urmeaza sa le presteze pe teritoriul Romaniei, iar in caz de urgenta, in termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.
Art. 26. - Incepand cu data aderarii la Uniunea Europeana, autoritatile competente romane vor retrage, dupa caz, temporar sau definitiv, documentele prevazute la art. 24 alin. (1) lit. b) eliberate medicilor dentisti cetateni romani, precum si medicilor dentisti care intrunesc conditiile prevazute la art. 2 lit. b)-d), stabiliti in Romania, in cazul in care acestora li se aplica sanctiunile prevazute de prezenta lege care atrag retragerea dreptului de libera practica a profesiei.

SECTIUNEA a 3-a
Dispozitii comune cu privire la dreptul de stabilire
si libera prestare de servicii medico-dentare

Art. 27. - Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care, in timpul exercitarii profesiei in Romania incalca dispozitiile, legile si regulamentele profesiei, raspund potrivit legii.
Art. 28. - (1) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care exercita profesia de medic dentist in Romania au dreptul de a atasa la titlul profesional prevazut la art. 10 titlul legal de formare obtinut in statul membru de origine sau de provenienta, in limba statului emitent si, eventual, abrevierea acestui titlu in masura in care nu este identic cu titlul profesional. Titlul legal de formare va fi insotit de numele si locul institutiei sau al organismului emitent.
(2) Daca titlul respectiv de formare desemneaza in Romania o pregatire complementara neinsusita de beneficiar, acesta va utiliza in exercitiul profesiei forma corespunzatoare a titlului indicata de autoritatile competente romane.
Art. 29. - (1) Medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care sunt stabiliti si care exercita profesia in Romania, au obligatia de a se informa la autoritatile competente cu privire la legislatia din domeniul sanatatii, domeniul securitatii sociale, precum si cu privire la Codul deontologic al medicului dentist.
(2) In vederea furnizarii informatiilor prevazute la alin. (1), autoritatile romane competente vor organiza la nivelul structurilor teritoriale si centrale birouri de informare legislativa.

CAPITOLUL III
Infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor
Dentisti din Romania

SECTIUNEA 1
Caracteristici generale

Art. 30. - (1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza ca organizatie profesionala a medicilor dentisti, de interes public, apolitica si fara scop patrimonial, cu personalitate juridica, avand ca principal obiect de activitate controlul si supravegherea exercitarii profesiei de medic dentist.
(2) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania are autonomie institutionala si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni, actionand pentru dezvoltarea profesiei si a prestigiului ei in cadrul vietii sociale.
(3) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania cuprinde toti medicii dentisti, cetateni romani si cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in Romania, care exercita profesia de medic dentist in conditiile prezentei legi.
Art. 31. - (1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza pe criterii teritoriale, la nivel national si judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.
(2) Intre Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si colegiile teritoriale exista raporturi de autonomie functionala, organizatorica si financiara.
(3) Sediul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este in municipiul Bucuresti.
(4) Patrimoniul este format din bunuri mobile si imobile dobandite in conditiile legii.

SECTIUNEA a 2-a
Atributiile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

Art. 32. - (1) Colegiul Medicilor Dentisti din Romania are urmatoarele atributii generale:
a) asigura aplicarea legilor si regulamentelor care privesc exercitiul profesiei de medic dentist;
b) apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate; apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a medicului dentist in exercitarea profesiei;
c) asigura respectarea de catre medicii dentisti a obligatiilor ce le revin fata de bolnav si de sanatatea publica;
d) elaboreaza si adopta Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si Codul deontologic al medicului dentist, luand masurile necesare pentru respectarea unitara a acestora;
e) controleaza si supravegheaza modul de exercitare a profesiei de medic dentist, indiferent de forma de exercitare si de unitatea sanitara in care se desfasoara, precum si aplicarea legilor si regulamentelor specifice;
f) avizeaza eliberarea autorizatiei de libera practica a medicinii dentare;
g) reprezinta pe membrii sai in relatiile cu asociatii stiintifice, profesionale, patronale si cu sindicatele;
h) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea criteriilor si standardelor de dotare a cabinetelor de practica medico-dentara independenta;
i) stabileste si reglementeaza regimul de publicitate a activitatilor medico-dentare;
j) asigura cadrul necesar desfasurarii unei concurente loiale bazate exclusiv pe promovarea competentei profesionale;
k) controleaza modul in care sunt respectate de catre angajatori independenta profesionala a medicilor dentisti si dreptul acestora de decizie in exercitarea actului medico-dentar;
l) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea reglementarilor din domeniul medico-dentar sau al asigurarilor sociale de sanatate;
m) actioneaza, alaturi de institutiile sanitare centrale si teritoriale, ca in unitatile medico-dentare publice si particulare (cabinete, policlinici, spitale) sa fie asigurata calitatea actului medico-dentar;
n) organizeaza judecarea cazurilor de abateri de la normele de etica profesionala si de deontologie medicodentara si a cazurilor de malpraxis, in calitate de organ de jurisdictie profesionala;
o) sprijina institutiile si actiunile de asistenta medico-sociala pentru medicii dentisti si familiile lor;
p) promoveaza relatiile pe plan extern cu organizatii si formatiuni similare;
q) in cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania functioneaza comisii care reprezinta specialitatile medicinii dentare prevazute in Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, elaborat de Ministerul Sanatatii;
r) reprezinta medicii dentisti cu practica independenta care desfasoara activitati medico-dentare in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. In acest sens va organiza o comisie care va negocia prevederile contractului-cadru anual cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Sanatatii;
s) avizeaza autorizarea de instalare a cabinetelor medicale dentare publice sau private, in functie de necesarul de medici dentisti dintr-un teritoriu, si se pronunta in legatura cu demersurile intreprinse in vederea interzicerii instalarii si functionarii acestora, tinand seama de exercitarea activitatii medicinii dentare in concordanta cu competenta profesionala a medicului dentist, de dotarea tehnica, precum si de respectarea normelor de igiena;
t) stabileste, in functie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat in cadrul asigurarilor de raspundere civila profesionala pentru membrii sai;
u) colaboreaza cu Ordinul Asistentilor Medicali din Romania in ceea ce priveste activitatea profesionala a tehnicienilor dentari si asistentilor medicali care desfasoara activitate in medicina dentara;
v) realizeaza si editeaza, pentru toti membrii sai, Ghidul de buna practica a medicinii dentare;
w) organizeaza centre de pregatire lingvistica, necesare pentru exercitarea activitatii profesionale de catre medicii cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene.
(2) In domeniul formarii profesionale, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania are urmatoarele atributii:
a) colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii la stabilirea numarului anual de locuri in facultatile de medicina dentara acreditate;
b) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei si Cercetarii la educatia continua, specializarea si pregatirea profesionala postuniversitara a medicilor dentisti;
c) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional, a tematicii de concurs si la elaborarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;
d) organizeaza forme de educatie medicala continua si de ridicare a gradului de competenta profesionala a membrilor sai;
e) urmareste realizarea orelor de educatie medicala continua necesare reavizarii la 5 ani a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania. Orele de educatie medicala continua acumulate in perioada anterioara infiintarii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania raman valabile;
f) sustine activitatea si dezvoltarea cercetarii stiintifice si organizeaza manifestari stiintifice in domeniul medicinii dentare.
Art. 33. - In exercitarea atributiilor prevazute de prezenta lege, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, prin structurile nationale sau teritoriale, are dreptul de a formula actiune in justitie in nume propriu sau in numele membrilor sai.

SECTIUNEA a 3-a
Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

Art. 34. - (1) In vederea exercitarii profesiei de medic dentist, medicii dentisti cetateni romani si medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in Romania au obligatia sa se inscrie in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.
(2) Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, care se elibereaza la inscrierea in corpul profesional.
(3) Inscrierea in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si eliberarea certificatului de membru se fac numai pentru medicii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a), b) si d) si au depus juramantul prevazut la art. 8.
(4) Depunerea juramantului se va mentiona in certificatul de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(5) Pot deveni la cerere membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul din aceste state si care presteaza temporar servicii medico-dentare in Romania, cu respectarea prevederilor alin. (3).
(6) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt inscrisi in Registrul unic al medicilor dentisti care se afla la Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si care se publica periodic.
(7) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, au de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania toti medicii dentisti inscrisi pana la aceasta data in Colegiul Medicilor din Romania.
Art. 35. - (1) La cerere, membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, care din motive obiective intrerup pe o durata de pana la 5 ani exercitarea profesiei de medic dentist, pot solicita suspendarea calitatii de membru pe acea durata.
(2) Pe durata suspendarii la cerere a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se suspenda obligatiile si drepturile ce decurg din prezenta lege.
(3) Intreruperea exercitarii profesiei de medic dentist pe o durata mai mare de 5 ani atrage, de drept, pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
Art. 36. - Medicii dentisti cetateni romani si medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania, care doresc sa exercite profesia se inscriu ca membri ai Colegiului Medicilor Dentisti din Romania la colegiul teritorial in raza caruia se afla unitatea la care urmeaza sa isi desfasoare activitatea sau la colegiul teritorial in raza caruia isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta.

SECTIUNEA a 4-a
Drepturile si obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti
din Romania

Art. 37. - Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania au urmatoarele drepturi:
a) dreptul sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale sau nationale ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
b) dreptul sa se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si sa primeasca informatiile solicitate;
c) dreptul sa participe la orice actiune a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si sa fie informati in timp util despre aceasta;
d) dreptul sa foloseasca, impreuna cu membrii sai de familie, toate dotarile sociale, profesionale, culturale si sportive ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si ale colegiilor teritoriale;
e) dreptul sa poarte insemnele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
f) dreptul de a contesta sanctiunile primite;
g) dreptul de a solicita ajutoare materiale pentru situatii deosebite atat personal, cat si prin membrii lor de familie;
h) medicii dentisti incadrati in unitatile sanitare publice, finantate de la bugetul de stat, beneficiaza de asistenta medicala gratuita si medicamente gratuite atat personal, cat si pentru membrii lor de familie.
Art. 38. - Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt urmatoarele:
a) sa faca dovada cunoasterii normelor de deontologie profesionala si a celor care reglementeaza organizarea si functionarea corpului profesional. Modalitatea de testare a cunostintelor de deontologie si a legislatiei profesionale se stabileste de Consiliul National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
b) sa respecte dispozitiile Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, ale Codului deontologic al medicului dentist, hotararile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si regulamentele profesiei;
c) sa rezolve sarcinile ce le-au fost incredintate in calitate de membri sau de reprezentanti ai corpului profesional;
d) sa participe la manifestarile initiate de organele de conducere, la activitatile profesionale ori de pregatire profesionala initiate ori organizate de catre organele de conducere nationale sau locale;
e) sa participe la sedintele ori adunarile la care au fost convocati;
f) sa execute cu buna-credinta sarcinile care decurg din hotararile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
g) sa se abtina de la deliberarile organelor de conducere in care sunt alesi, in cazul in care, in indeplinirea unor atributii ale acestor organe, au un interes propriu;
h) sa pastreze secretul profesional;
i) sa pastreze in cadrul profesiei confidentialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor si voturilor exprimate in organele de conducere;
j) sa respecte normele, principiile si indatoririle deontologiei medicale;
k) sa aiba un comportament demn in exercitarea profesiei ori a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
l) sa achite in termenul stabilit cotizatia datorata in calitate de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
m) sa rezolve litigiile cu alti membri, in primul rand, prin mediere de catre comisiile organizate in acest scop in cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
n) sa execute cu buna-credinta atributiile ce le revin in calitate de reprezentant sau membru in organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, in colegiile judetene sau in Colegiul municipiului Bucuresti.
Art. 39. - Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, ce decurg din calitatea lor speciala de medici dentisti, sunt:
a) sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele de deontologie ale profesiei de medic dentist;
b) sa nu aduca prejudicii reputatiei profesiei sau a altor membri, respectand statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
c) sa acorde cu promptitudine si neconditionat ingrijirile medico-dentare de urgenta, ca o indatorire fundamentala profesionala si civica;
d) sa actioneze pe toata durata exercitarii profesiei in vederea cresterii gradului de pregatire profesionala;
e) sa aplice parafa cuprinzand numele, prenumele, gradul, specialitatea si codul pe toate actele medicale pe care le semneaza;
f) sa respecte drepturile pacientilor.
Art. 40. - (1) In vederea cresterii gradului de pregatire profesionala si asigurarii unui nivel ridicat al cunostintelor medico-dentare, medicii dentisti sunt obligati sa efectueze un numar de cursuri de pregatire si alte forme de educatie medicala continua si informare in domeniul stiintelor medicale, pentru cumularea numarului de credite stabilit in acest sens de catre Colegiul Medicilor Dentisti din Romania. Sunt creditate programele, precum si celelalte forme de educatie medicala continua avizate de catre Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.
(2) Medicilor dentisti care nu realizeaza pe parcursul a 5 ani numarul minim de credite de educatie medicala continua stabilit de Consiliul National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania li se suspenda dreptul de libera practica pana la realizarea numarului de credite respectiv.

SECTIUNEA a 5-a
Organizare si functionare

A. Organizarea la nivel teritorial
Art. 41. - Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
Art. 42. - Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, sunt: adunarea generala, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si biroul consiliului.
Art. 43. - (1) Consiliul judetean sau al municipiului Bucuresti al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania are un numar de membri proportional cu numarul medicilor dentisti inscrisi in evidenta. Norma de reprezentare este de un membru la 30 de medici dentisti inscrisi, alesi de adunarea generala judeteana.
(2) Acolo unde numarul membrilor inscrisi este mai mic de 250, se pot infiinta filiale teritoriale prin asocierea medicilor dentisti din judete limitrofe.
Art. 44. - (1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, va alege dintre membrii sai un birou executiv format din presedinte, 2 vicepresedinti, un secretar si un trezorier.
(2) Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar sunt incompatibile cu:
a) functia corespunzatoare dintr-un sindicat profesional;
b) functia de director executiv si de director executiv adjunct al directiei de sanatate publica;
c) functii de demnitate publica sau asimilate acestora, precum si functii de conducere in cadrul Ministerului Sanatatii si al ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, directiilor de sanatate publica teritoriale, al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, precum si al caselor judetene de asigurari de sanatate.
(3) Adunarea generala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, alege o comisie de cenzori care va functiona in mod independent de biroul executiv.
Art. 45. - (1) Membrii consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, titulari si supleanti, se aleg pe perioada unui mandat hotarat de adunarea generala a medicilor dentisti din Romania, cu posibilitatea de a fi realesi maximum 3 mandate.
(2) Alegerea membrilor se va face prin vot secret, cu majoritate simpla, prin participarea a minimum 2/3 din numarul total al medicilor dentisti inscrisi. In cazul in care aceasta proportie nu poate fi intrunita, la interval de 2 saptamani se organizeaza o noua adunare generala, in cadrul careia se procedeaza la alegerea membrilor, indiferent de numarul de participanti.
(3) Membrii primului consiliu judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, titulari si supleanti, se aleg pe o durata de 2 ani.
Art. 46. - (1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se intruneste la convocarea presedintelui, in sedinte ordinare, la interval de 2 luni. In mod exceptional, la solicitarea a 2/3 din numarul membrilor sai, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, poate fi convocat in sedinte extraordinare. Intre sedinte, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, este condus de biroul executiv, care asigura activitatea permanenta a acestuia.
(2) Deciziile consiliului judetean, respectiv ale municipiului Bucuresti, se adopta in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai, cu votul favorabil a jumatate plus unu din numarul total al acestora.
Art. 47. - (1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, exercita atributiile prevazute de lege, date in competenta sa, la nivelul judetului sau al municipiului Bucuresti, prin regulamentul de organizare si functionare adoptat de adunarea generala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) In vederea exercitarii atributiilor, consiliul judetean, respectiv consiliul municipiului Bucuresti, isi desfasoara activitatea in comisii, alese de adunarea generala respectiva, pe domenii de activitate sau pe specialitati ale medicinii dentare, in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare adoptat de adunarea generala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
B. Organizarea la nivel national
Art. 48. - Conducerea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, la nivel national, se exercita de catre:
a) Adunarea generala nationala;
b) Consiliul national;
c) Biroul executiv.
Art. 49. - (1) Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este alcatuita din reprezentanti alesi de adunarea generala din fiecare judet si din municipiul Bucuresti, prin vot direct si secret.
(2) Norma de reprezentare in Adunarea generala nationala este de:
a) 2 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 50 de membri inscrisi;
b) 4 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 120 de membri inscrisi;
c) 6 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 200 de membri inscrisi;
d) 8 reprezentanti pentru colegiile teritoriale care au sub 300 de membri inscrisi;
e) 10 reprezentanti pentru colegiile teritoriale cu peste 300 de membri inscrisi;
f) un reprezentant la 100 de membri inscrisi pentru Colegiul Medicilor Dentisti al municipiului Bucuresti.
(3) Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se intruneste anual.
Art. 50. - (1) Adunarea generala nationala adopta Codul deontologic al medicului dentist si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania in prezenta a cel putin 2/3 din numarul reprezentantilor alesi.
(2) Deciziile Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se adopta cu majoritate simpla, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul reprezentantilor alesi.
Art. 51. - Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania are urmatoarele atributii:
a) adopta Codul deontologic al medicului dentist si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, cat si modificarile lor ulterioare;
b) alege membrii Biroului executiv pentru mandatul respectiv;
c) dezbate si voteaza Raportul anual de activitate prezentat de Biroul executiv si de comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania privind activitatea desfasurata intre sesiunile adunarii generale;
d) revoca din functie membrii alesi in cazul in care, in urma prezentarii rapoartelor, nu se obtine, prin votul delegatilor prezenti, majoritatea simpla pozitiva;
e) alege comisia de cenzori;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli anual al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
g) dezbate si voteaza raportul Comisiei de cenzori;
h) stabileste valoarea cotizatiei anuale si raportul dintre cotizatia cuvenita Consiliului national si colegiilor teritoriale;
i) stabileste obiectivele generale ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pe termen scurt, mediu si lung;
j) atributiile adunarilor generale judetene si a municipiului Bucuresti sunt identice cu cele ale adunarii generale pe tara.
Art. 52. - (1) Intre sesiunile Adunarii generale nationale, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania este condus de Consiliul national.
(2) Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania este alcatuit din: un reprezentant al fiecarui judet, 3 reprezentanti ai municipiului Bucuresti si cate un reprezentant al medicilor dentisti din fiecare minister si institutie centrala cu retea sanitara proprie.
(3) Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se intruneste legal in prezenta a cel putin 2/3 din numarul reprezentantilor stabiliti la alin. (2).
Art. 53. - Deciziile Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se adopta in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai, cu votul favorabil a jumatate plus unu din numarul total al membrilor.
Art. 54. - Atributiile Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania sunt urmatoarele:
a) elaboreaza Codul deontologic al medicului dentist, precum si Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, in termen de 6 luni de la constituirea Consiliului National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
b) fixeaza cotizatia care trebuie platita obligatoriu de catre fiecare medic dentist consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti, stabilind partea din aceasta cotizatie care trebuie virata catre Consiliul National al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
c) gestioneaza bunurile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si poate sa initieze si sa subventioneze actiuni interesand profesiunea de medic dentist, actiuni de intrajutorare;
d) controleaza si coordoneaza activitatea consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si controleaza gestiunea acestora;
e) solutioneaza, in termen de 30 de zile de la inregistrare, contestatiile formulate impotriva deciziilor date de consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, in conformitate cu regulamentele proprii;
f) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;
g) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea de norme privind exercitarea profesiei de medic dentist pe teritoriul Romaniei;
h) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea tematicilor si a metodologiilor concursurilor si examenelor pentru medicii dentisti;
i) stabileste sistemul de credite de educatie medicala continua pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor dentisti;
j) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea de norme privind exercitarea profesiei de medic dentist pe teritoriul Romaniei;
k) stabileste conditiile privind desfasurarea de catre cabinetele si unitatile medico-dentare a publicitatii si aproba continutul materialului publicitar.
Art. 55. - In cadrul Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania functioneaza mai multe comisii al caror numar, competente, precum si regulament de functionare sunt stabilite de catre acesta.
Art. 56. - (1) Biroul executiv al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania asigura activitatea permanenta a acestuia, in conformitate cu legea si regulamentele proprii.
(2) Biroul executiv este alcatuit dintr-un presedinte, 3 vicepresedinti, un secretar general si un contabil.
Art. 57. - (1) Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania participa, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, la elaborarea tuturor programelor de sanatate si a actelor normative cu efect asupra medicinii dentare.
(2) La negocierea anuala a contractului-cadru pentru specialitatea medicina dentara, Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania reprezinta medicii dentisti aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari sociale de sanatate.
Art. 58. - (1) Contractul de munca al persoanei care exercita o functie de conducere in biroul executiv al consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si al Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se suspenda, la cererea persoanei in cauza, pe perioada cat indeplineste functia respectiva, cu mentinerea locului de munca.
(2) Persoana aflata in situatia prevazuta la alin. (1) beneficiaza de vechime in munca pe perioada exercitarii functiei respective.
(3) Remunerarea persoanelor care exercita functii de conducere in biroul executiv central sau local este stabilita prin vot, cu majoritate simpla, de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

SECTIUNEA a 6-a
Raspunderea disciplinara

Art. 59. - (1) Medicul dentist raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si regulamentelor profesiei de medic dentist, a Codului deontologic al medicului dentist, regulilor de buna practica profesionala, a Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia sau in afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale institutiei Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) Prin comisia de deontologie si disciplina si, dupa caz, prin comisiile de specialitate, care functioneaza in cadrul consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti si ale Consiliului national, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania judeca litigiile si abaterile deontologice si disciplinare ale medicilor dentisti. Comisiile de deontologie si disciplina se constituie si functioneaza pe baza regulamentului aprobat de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania cu respectarea principiului privind egalitatea de tratament, respectarea dreptului la aparare si a principiului contradictorialitatii.
Art. 60. - (1) Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, care incalca juramantul depus, legile si regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de medic dentist si nu respecta Codul deontologic al medicului dentist, raspund disciplinar, in functie de gravitatea abaterii, si li se va aplica una dintre urmatoarele sanctiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) vot de blam;
d) suspendarea temporara, pe un interval de 6-12 luni, a calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
e) retragerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si propunerea catre Ministerul Sanatatii pentru retragerea autorizatiei de libera practica a profesiei de medic dentist.
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) se aplica de catre consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru membrii lor.
(3) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se aplica de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania numai dupa efectuarea unei expertize de specialitate de catre o comisie alcatuita din cel putin 5 specialisti, din specialitatea persoanei in cauza, aprobata de consiliu, la propunerea comisiilor de specialitate.
(4) Concluziile anchetei si sanctiunile aplicate se comunica in termen de 24 de ore, in mod obligatoriu, Ministerului Sanatatii si, dupa caz, reprezentantului legal al cabinetului sau persoanei juridice cu care medicul dentist sanctionat a incheiat contractul de munca si care decid, dupa caz, pe baza acestora, cu privire la autorizatia de libera practica a profesiei de medic dentist si cu privire la contractul de munca.
(5) Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania solutioneaza contestatiile formulate impotriva deciziilor consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, cu privire la abaterile medicilor dentisti de la normele de deontologie.
Art. 61. - (1) Impotriva sanctiunilor prevazute la art. 60 alin. (1) lit. a)-d) se poate introduce contestatie la Comisia superioara de deontologie si disciplina, care functioneaza in cadrul Consiliului national, in termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.
(2) Impotriva sanctiunii prevazute la art. 60 alin. (1) lit. e), precum si impotriva deciziilor Comisiei superioare de deontologie si disciplina adoptate potrivit alin. (1) se poate introduce contestatie la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi desfasoara activitatea medicul dentist sanctionat, in termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii, respectiv a deciziei acestei comisii.
Art. 62. - Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, cat si a medicilor dentisti cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care exercita profesia in Romania, potrivit prezentei legi, nu exclude raspunderea penala, contraventionala sau patrimoniala, conform prevederilor legale.
Art. 63. - Dupa un interval de un an de la emiterea deciziei de suspendare a autorizatiei de libera practica a medicinii dentare, medicul dentist in cauza poate cere reexaminarea deciziei. In caz de respingere, o noua cerere nu poate fi facuta decat dupa un an.

SECTIUNEA a 7-a
Venituri si cheltuieli

Art. 64. - Veniturile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se constituie din:
a) taxa de inscriere;
b) cotizatiile lunare ale membrilor;
c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice si juridice;
d) donatii de la persoane fizice si juridice;
e) legate;
f) drepturi editoriale;
g) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
h) fonduri rezultate din manifestarile culturale si stiintifice;
i) alte surse.
Art. 65. - (1) Neplata cotizatiei datorate Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pe o perioada de 6 luni si dupa atentionarea scrisa de catre consiliul teritorial al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de libera practica pana la plata cotizatiei datorate si atrage plata unor penalitati de intarziere in cuantumul prevazut de dispozitiile legale aplicabile institutiilor publice.
(2) Penalitatile de intarziere se vor aplica si colegiilor teritoriale care nu varsa partea de cotizatie stabilita de catre Consiliul national.
Art. 66. - (1) Cuantumul cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, precum si partea din aceasta care trebuie varsata catre forurile nationale se stabilesc de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
(2) Partea din cotizatie aferenta functionarii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania va fi virata, pana cel mai tarziu la sfarsitul lunii urmatoare celei pentru care a fost perceputa cotizatia, inaintea oricaror altor plati.
(3) Obligatia urmaririi si efectuarii varsarii cotei aferente Consiliului national revine presedintelui consiliului teritorial.
Art. 67. - Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania tarifele se stabilesc, dupa caz, de Consiliul national, respectiv de catre consiliul colegiului teritorial.
Art. 68. - (1) Fondurile banesti pot fi utilizate pentru cheltuieli de administratie, salarizare personal, fonduri fixe, material gospodaresc, finantarea cheltuielilor organizatorice, perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse de merit prin concurs medicilor dentisti, intrajutorarea medicilor dentisti cu venituri mici si a familiilor lor.
(2) Modul de alocare a fondurilor prevazute la alin. (1) se stabileste de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 69. - Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor din Romania au obligatia de a pune la dispozitie comisiilor electorale desemnate pentru organizarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania evidenta nominala a medicilor dentisti din Romania, conform anexei la prezenta lege, in termen de 30 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 70. - (1) Pana la alegerea primului consiliu judetean al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, cererile de inscriere in colegiu se depun la comisiile electorale respective.
(2) Autorizatiile de libera practica eliberate anterior aparitiei prezentei legi raman valabile pe perioada pentru care au fost eliberate, urmand a fi reinnoite de catre Ministerul Sanatatii.
(3) Autorizatia de libera practica reinnoita, conform alin. (2), cu noua titulatura de Autorizatie de libera practica a medicinii dentare, va fi valabila pe toata perioada de exercitare a profesiei, cu exceptia cazurilor in care intervine retragerea acesteia ca urmare a aplicarii prevederilor art. 60 alin. (1) lit. e), alin. (3) si (4).
Art. 71. - (1) Primele alegeri vor fi organizate de comisiile electorale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, desemnate de:
a) directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
b) filialele judetene si a municipiului Bucuresti ale asociatiilor profesionale ale medicilor dentisti, existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
c) comisiile judetene de stomatologie ale Colegiului Medicilor din Romania.
(2) Fiecare parte dintre cele prevazute la alin. (1) isi va desemna un numar egal de reprezentanti.
(3) Comisiile electorale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt alcatuite din 9 membri.
(4) La nivelul tarii se va organiza o Comisie electorala centrala, constituita din:
a) 3 reprezentanti ai Ministerului Sanatatii;
b) 3 reprezentanti ai asociatiilor profesionale ale medicilor dentisti, existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
c) 3 reprezentanti ai Comisiei de stomatologie a Colegiului Medicilor din Romania;
d) cate un reprezentant, din partea fiecarui minister si institutie centrala cu retea sanitara proprie.
(5) Activitatea Comisiei electorale centrale consta in:
a) elaborarea Regulamentului electoral si urmarirea respectarii acestuia;
b) organizarea in bune conditii a alegerilor locale si pe tara;
c) validarea alegerilor locale si pe tara.
(6) In scopul indeplinirii atributiilor prevazute de prezentul articol, Comisia electorala centrala, prin comisiile electorale judetene si a municipiului Bucuresti, va colecta cotizatiile lunare in avans pentru o perioada de 6 luni.
(7) Activitatea Comisiei electorale centrale inceteaza o data cu constituirea legala a primei adunari generale pe tara a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
Art. 72. - Administratia publica locala, prin consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, va sprijini consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, cat si Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, in vederea dobandirii in conditiile legii a spatiilor necesare desfasurarii activitatii, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Art. 73. - Atributiile Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nu pot fi exercitate de nici o alta asociatie profesionala medicala. Membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania pot face parte si din alte asociatii profesionale.
Art. 74. - Codul deontologic al medicului dentist, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si deciziile Consiliului national adoptate in aplicarea prezentei legi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 75. - (1) In vederea facilitarii accesului la exercitiul profesiei de medic dentist pe teritoriul Romaniei, Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, recunoaste calificarile de medic dentist dobandite, in conformitate cu normele Uniunii Europene, intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat apartinand Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, de catre cetatenii acestor state, iar incadrarea acestora in munca se face conform legii.
(2) Normele privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic dentist eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinand Spatiului Economic European si de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si se aproba prin hotarare a Guvernului.
(3) Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.
Art. 76. - Medicii dentisti trebuie sa detina o asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea medico-dentara.
Art. 77. - Anexa face parte integranta din prezenta lege.
Art. 78. - Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.